Java 设计模式之状态模式

作者: adm 分类: java 发布时间: 2022-08-10

一、定义
对有状态的对象,把复杂的“判断逻辑”提取到不同的状态对象中,允许状态对象在其内部状态发生改变时改变其行为。

主要角色:

环境类角色:也称为上下文,它定义了客户端需要的接口,内部维护一个当前状态,并负责具体状态的切换。

抽象状态角色:定义一个接口,用以封装环境对象中的特定状态所对应的行为,可以有一个或多个行为。

具体状态角色:实现抽象状态所对应的行为,并且在需要的情况下进行状态切换。

二、代码实现
举例:在考试中分数分为三种状态,不及格,中等,优秀,三种状态。

分数<60 -> 不及格

60<分数<80 -> 中等

80<分数<100 -> 优秀

接下来通过状态模式 分别来实现这三种状态

抽象状态角色:

public abstract class State {
  protected Context context;//环境
  protected String stateName;//状态名

  public abstract void checkState(int score);

}

具体状态角色:不及格

public class LowState extends State{

  public LowState(Context context) {
    this.context = context;
    stateName = "不及格";
  }

  public LowState(State state) {
    this.context = state.context;
    stateName = "不及格";
  }


  @Override
  public void checkState(int score) {
    if (score>=90){
      context.setState(new HightState(this));
    }else if (score>=60){
      context.setState(new MiddleState(this));
    }
  }

具体状态角色:中等

public class MiddleState extends State{

  public MiddleState(State state) {
    this.context = state.context;
    stateName = "中等";
  }

  @Override
  public void checkState(int score) {
    if (score < 60) {
      context.setState(new LowState(this));
    } else if (score >= 90) {
      context.setState(new HightState(this));
    }
  }
}

具体状态角色:优秀

public class HightState extends State{

  public HightState(State state) {
    this.context = state.context;
    stateName = "优秀";
  }


  @Override
  public void checkState(int score) {
    if (score < 60) {
      context.setState(new LowState(this));
    } else if (score < 90) {
      context.setState(new MiddleState(this));
    }
  }
}

环境角色:

public class Context {
  private State state;

  Context() {
    state = new LowState(this);
  }

  public State getState() {
    return state;
  }

  public void setState(State state) {
    this.state = state;
  }

  public void setScore(int score){
    state.checkState(score);
  }
}

使用:

  public static void main(String[] args) {
    Context context = new Context();
    context.setScore(59);

    System.out.println("当前状态:"+context.getState().stateName);
  }

输出:

当前状态:不及格

三、总结
优点:

结构清晰,状态模式将与特定状态相关的行为局部化到一个状态中,并且将不同状态的行为分割开来,满足“单一职责原则”。
将状态转换显示化,减少对象间的相互依赖。将不同的状态引入独立的对象中会使得状态转换变得更加明确,且减少对象间的相互依赖。
状态类职责明确,有利于程序的扩展。通过定义新的子类很容易地增加新的状态和转换。
缺点:

会增加系统类和对象的个数。
结构与实现较为复杂,如果使用不当会导致结构或代码混乱。
状态模式对开闭原则的支持并不太好,对于可以切换状态的状态模式,增加新的状态类需要修改那些负责状态转换的源码,否则无法切换到新增状态,而且修改某个状态类的行为也需要修改对应类的源码。
使用场景:

当一个对象的行为取决于它的状态,并且它必须在运行时根据状态改变它的行为时,就可以考虑使用状态模式。
一个操作中含有庞大的分支结构,并且这些分支决定于对象的状态时。

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!