golang设计模式之中介模式

作者: adm 分类: go 发布时间: 2022-08-06

中介模式
定义
中介模式(Mediator):用一个中介对象来封装一系列的对象交互。中介者使个各对象不需要显示的相互引用,从而使其藕合松散,而且可以独立的改变它们之间的交互。

中介模式的设计思想跟中间层很像,通过引入中介这个中间层,将一组对象之间的交互关系(或者说依赖关系)从多对多(网状关系)转换为一对多(星状关系)。原来一个对象要跟n个对象交互,现在只需要跟一个中介对象交互,从而最小化对象之间的交互关系,降低了代码的复杂度,提高了代码的可读性和可维护性。

这里发放一张王争大佬极客时间的一张对比图片

mediator
优点
1、可以减轻应用中多个组件间的耦合情况;

2、降低了组件的复杂度,将一对多转化成了一对一;

缺点
中介类有可能会变成大而复杂的“上帝类”(God Class)。

适用范围
系统中对象之间存在比较复杂的引用关系,导致它们之间的依赖关系结构混乱而且难以复用该对象。

代码实现
比如美国和伊拉克的安全问题,联合国安全理事对其进行协调。

type Country interface {
	SendMess(message string)
	GetMess(message string)
}

type USA struct {
	mediator *UnitedNationsSecurityCouncil
}

func (usa *USA) SendMess(message string) {
	usa.mediator.ForwardMessage(usa, message)
}

func (usa *USA) GetMess(message string) {
	fmt.Println("USA 获得对方的消息:", message)
}

type Irap struct {
	mediator *UnitedNationsSecurityCouncil
}

func (ir *Irap) SendMess(message string) {
	ir.mediator.ForwardMessage(ir, message)
}

func (ir *Irap) GetMess(message string) {
	fmt.Println("Irap 获得对方的消息:", message)
}

type Mediator interface {
	ForwardMessage(country Country, message string)
}

type UnitedNationsSecurityCouncil struct {
	USA
	Irap
}

func (uns *UnitedNationsSecurityCouncil) ForwardMessage(country Country, message string) {
	switch country.(type) {
	case *USA:
		uns.Irap.GetMess(message)
	case *Irap:
		uns.USA.GetMess(message)
	default:
		fmt.Println("国家不在联合国")
	}
}

测试代码

func TestMediator_ForwardMessage(t *testing.T) {
	// 创建中介者,联合国
	mediator := &UnitedNationsSecurityCouncil{}

	usa := USA{mediator}
	mediator.USA = usa
	usa.SendMess("不准研制核武器,否则要发动战争了")

	irap := Irap{mediator}
	mediator.Irap = irap
	irap.SendMess("我们没有核武器")
}

输出结果

Irap 获得对方的消息: 不准研制核武器,否则要发动战争了
USA 获得对方的消息: 我们没有核武器
结构图

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!