think-filesystem文件存储驱动

作者: adm 分类: php 发布时间: 2023-07-27

安装

composer require tp5er/think-filesystem

阿里云OSS
安装驱动

composer require xxtime/flysystem-aliyun-oss ^1.5
'oss' => [
  'type'     => 'oss',
  'credentials'=>[//若为false,则使用函数计算 runtime context提供的 credentials
    'accessId'   => '******',
    'accessSecret' => '******',
  ],
  'bucket'    => 'bucket',
  'endpoint'   => 'oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com',
  'url'     => 'oss.domain.com'
],

腾讯COS
安装驱动

 composer require overtrue/flysystem-cos ^2.1
'cos' => [
  'type'      => 'cos',
  'region'     => '***', //bucket 所属区域 英文
  'appId'      => '***', // 域名中数字部分
  'secretId'    => '***',
  'secretKey'    => '***',
  'bucket'     => '***',
  'timeout'     => 60,
  'connect_timeout' => 60,
  'cdn'       => '您的 CDN 域名',
  'scheme'     => 'https',
  'read_from_cdn'  => false,
  'domain'    => 'oss.domain.com',//访问域名
],

七牛云
安装驱动

 composer require overtrue/flysystem-qiniu ^1.0
'qiniu' => [
  'type'      => 'qiniu' ,
  'accessKey' => '******',
  'secretKey' => '******',
  'bucket'  => 'bucket',
  'domain'    => 'oss.domain.com',//不要斜杠结尾,URL地址域名
],

SFTP
安装驱动

composer require league/flysystem-sftp ^1.0
'sftp' => [
  'type'   => 'sftp',
  'host'   => '127.0.0.1',
  'port'   => 22,
  'username' => 'root',
  'password' => '123456',
  'root'   => '/home/sftp',
  'timeout' => 10,
],

FTP

'ftp' => [
 'type'   => 'ftp',
 'host' => 'ftp.example.com',
 'username' => 'username',
 'password' => 'password',
 'root' => '/path/to/root',
],

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!