TypeScript-箭头表达式

作者: adm 分类: 前端 发布时间: 2022-12-18

箭头表达式:
用来声明匿名函数,消除传统匿名函数的this指针问题

单行

	var sum = ( arg1, arg2 )  =>  arg1 + arg2; 

多行

   var sum = ( arg1, arg2 )  => {
		return arg1 + arg2
   }

一个参数

var sum = arg1 => {
   console.log(arg1);
}

做一个取出双数的

   var myArray = [1,2,3,4,5];
   console.log(myArray.filter(value => value%2 == 0))

总的来说,就是解决了this的指针问题

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!